Esercizio 4-5: Natale 2008-Epifania 2009

Il tempo di Natale è lungo e fa correre il rischio di dimenticare il greco (l’esperienza insegna!). Ecco un sussidio liturgico per restare a galla... ogni giorno una frase commentata della Scrittura, e una frasina da tradurre… buon divertimento!
L’esercizio sarà completo il giorno della vigilia di Natale…

PS: le frasi 1 sono per Gianni, le 2 per Enrico, le 3 per Alessio…

Domenica, 21 dicembre 2008 - IV Domenica di Avvento

La frase del giorno: χαῖρε κεχαριτωμένη ὁ κύριος μετὰ σοῦ
χαῖρε: imperativo del verbo χαίρω, gioisco. = rallegrati
κεχαριτωμένη: participio perfetto del verbo χαριτόω, faccio grazia. Si potrebbe rendere “oggetto del favore (grazia) di Dio”. Il senso del verbo è un senso forte, quasi si potrebbe tradurre “trasformata dalla grazia di Dio”, come indica il participio perfetto. Si può interpretare come un nome nuovo dato dall’angelo a Maria, su iniziativa di Dio stesso. Mentre Giuseppe è “della casa di Davide” (porta cioè un cognome prestigioso da un punto di vista umano), Maria porta uno nome di grazia, è qualificata unicamente da Dio.
ὁ κύριος: il Signore. Da notare che nella versione greca traduce regolarmente il nome divino YHWH.
μετὰ σοῦ : frase nominale. Manca il verbo essere. E' una proclamazione, un lieto annuncio: “Il Signore [è] con te!

1) ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἦλθεν (=andò) εἰς πόλιν (= città, accusativo) τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα (=il cui nome era) Ναζαρὲθ.
2) ὁ ἄγγελος ἦλθεν πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην (=fidanzata) ἀνδρὶ (=a un uomo) ᾧ ὄνομα (=il cui nome era) Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυίδ καὶ τὸ ὄνομα (=il nome) τῆς παρθένου μαριάμ.
3) ἰησοῦς υἱὸς ὑψίστου ἐστί καὶ δίδωται (=dà) αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ

Lunedì 22 dicembre 2008 - sesto giorno della novena di Natale

La frase del giorno: ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ
ὅτι : poiché.
ἐπέβλεψεν : aoristo di ἐπιβλέπω, guardo sopra. Indica azione puntuale, momentanea, in un preciso momento storico
ἐπὶ : sopra, su. preposizione che può avere sia dativo sia genitivo, sia accusativo. Genericamente: sopra, su.

τὴν ταπείνωσιν : da ταπείνωσις, gen. ταπεινώσεως (III decl.), derivato dall’aggettivo ταπεινός, ή, όν, povero, umile.
τῆς δούλης αὐτοῦ : da δούλη, ης, ἡ schiava, (cfr. δοῦλος,ου,ὁ schiavo e l’aggettivo δοῦλος, δούλη, δοῦλον, che è al servizio di). Di per sé indica la condizione di schiavitù; nella traduzione italiana si preferisce addolcire in “serva”.

1) μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον
2) ἐποίησέν (=fece) μοι μεγάλα (da μέγας, μεγάλη, μέγα, grande: acc. neutro plurale “grandi cose”) ὁ δυνατός καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα (=il nome) αὐτοῦ
3) ὁ θεός διασκορπίζει τοὺς ὑπερηφάνους διανοίᾳ (NB: dativo di limitazione. In italiano, con la preposizione “in”. Cf καθαροὶ τῇ καρδίᾳ = puri nel cuore, puri di cuore) καρδίας αὐτῶν.

Martedì 23 dicembre 2008

Frase del giorno: καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ' αὐτῆς

1) καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον
2) ζαχαρίας ἔγραψεν (=scrisse) Ἰωάννης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ
3) ἡ γλῶσσα ζαχαρίου λέγει τὴν εὐλογίαν τοῦ θεοῦ

Mercoledì 24 dicembre 2008

Frase del giorno: καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν

1) εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ
2) ἔχομεν παρὰ τῷ θεῷ σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν
3) λατρεύω τῷ θεῷ ἐν ὁσιότητι (=santità) καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον (=davanti; avv. usato come prep. con genitivo) αὐτοῦ πάσαις (=tutte; dativo plurale) ταῖς ἡμέραις ἡμῶν

Giovedì 25 dicembre 2008 - Natale del Signore

Vacanza!
δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ

Venerdì 26 dicembre 2008 - Santo Stefano

La frase del giorno: κύριε μὴ στήσῃς αὐτοῖς ταύτην τὴν ἁμαρτίαν καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη (Atti 7,60).
κύριε: Signore. Titolo divino nei LXX (traduce il tetragramma sacro) diviene uno dei titoli del Risorto
μὴ στήσῃς : letteralmente, “non collocare”, da ἵστημι sto, congiuntivo aoristo con valore esortativo (la cui negazione è μή )
αὐτοῖς ταύτην τὴν ἁμαρτίαν : per loro questo peccato: vale a dire “non imputare loro questo peccato”. Stefano prega per i suoi uccisori, come Gesù, e come Gesù dice di fare nel discorso della montagna.
καὶ : e
τοῦτο : da οὕτος , pronome dimostrativo neutro: questa cosa, ciò
εἰπὼν : participio aoristo irregolare da λέγω dico, nominativo maschile singolare. “avendo detto questo”.
ἐκοιμήθη : letteralmente “si coricò, si addormentò”.
1) Στέφανος ἀτενίζει εἰς τὸν οὐρανὸν.
2) Στέφανος πλήρης πνεύματος ἁγίου (=pieno di Spirito Santo) εἶδεν (=vide) δόξαν θεοῦ.
3) Στέφανος εἶδεν δόξαν θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ.

Sabato 27 dicembre 2008 - San Giovanni Evangelista

La frase del giorno: ὃ ἦν ἀπ' ἀρχῆς ὃ ἀκηκόαμεν ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς
1) ἡ κοινωνία ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐστι.
2) ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα
3) ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη

Domenica 28 dicembre 2008 - Sacra Famiglia

La frase del giornoἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον
ἰδοὺ = imperativo usato come avverbio: letteralmente, "vedi", si traduce "ecco".
οὗτος = pron. dimostrativo. Costui, egli.
κεῖται : letteralmente "giace"= è qui, è presente
εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν : per la rovina e la risurrezione. La preposizione, usata solitamente per il moto a luogo, indica qui una direzione, una tensione, una finalità (o un esito della sua venuta).
πολλῶν : di molti. Quantità indefinita, ma comunque molto grande.
ἐν τῷ Ἰσραὴλ : di fronte a Gesù Israele dovrà decidersi
καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον : come può Gesù essere insieme per la rovina e la risurrezione? Questa espressione lo chiarisce: egli sarà un "segno", ma sarà "contraddetto", o "discusso", o "contrastato". Di fronte a Gesù sarà necessaria una scelta.
1) ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ
2) ἐπλήσθησαν (= si riempirono) αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως
3) ἦν Ἅννα προφῆτις θυγάτηρ Φανουήλ ἐκ φυλῆς Ἀσήρ

Lunedì 29 dicembre 2008

La frase del giorno καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί
1) Συμεών ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι (=spirito, dativo) εἰς τὸ ἱερόν
2) ἦν ἐν Ἰερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεών καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής
3) εἶδον (= videro) οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου.

Martedì 30 dicembre 2008

La frase del giornoγράφω ὑμῖν νεανίσκοι ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν
γράφω = scrivo
ὑμῖν = a voi
νεανίσκοι = giovani
ὅτι νενικήκατε= avete vinto. Il verbo è al perfetto. Indica una vittoria piena e risolutiva.
τὸν πονηρόν = il malvagio. Aggettivo sostantivato maschile. Se fosse neutro potrebbe essere inteso in astratto: il male. Qui si allude ad un nemico tangibile, personale o personalizzato. Può essere il demonio, o una delle sue manifestazioni (ad esempio, l'imperatore romano).

1) γράφω ὑμῖν τεκνία ὅτι (= perché) ἀφέωνται (= sono stati rimessi) ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι
2) πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρὸς ἀλλ' ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν
3) μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ

Mercoledì 31 dicembre 2008

οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν ἀλλ' ὅτι οἴδατε αὐτήν
οὐκ ἔγραψα = non scrissi
ὑμῖν = a voi
ὅτι = perché
οὐκ οἴδατε = non conoscete
τὴν ἀλήθειαν = la verità
ἀλλ' = da ἀλλα, ma, con elisione (segnata dall'apostrofo)
ὅτι οἴδατε αὐτήν

1) παιδία ἐσχάτη ὥρα ἐστίν
2) νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν
3) ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου

Giovedì 1 gennaio 2008 - Maria SS. Madre di Dio

ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ γενόμενον ἐκ γυναικός γενόμενον ὑπὸ νόμον

οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός
ἐξαπέστειλεν (=inviò) ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα (=lo spirito) τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν
εἰ δὲ υἱός εἶ καὶ κληρονόμος εἶ διὰ θεοῦ

Venerdì 2 gennaio 2008

οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν
οὗτός ἐστιν
ὁ ἀντίχριστος
ὁ ἀρνούμενος
τὸν πατέρα
καὶ τὸν υἱόν

1) πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει
2) ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει
3) καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία, αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον

Sabato 3 gennaio 2008

Domenica 4 gennaio 2008

Lunedì 5 gennaio 2008

La frase del giorno: ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα
ὄψεσθε : II pl. ind. del futuro irregolare (ὄψομαι) del verbo ὁράω, vedo. Vedere è un verbo chiave in Giovanni: indica l’esperienza personale che abilita alla testimonianza.
τὸν οὐρανὸν : accusativo sing da οὐρανός, cielo. Indica il luogo della trascendenza divina inaccessibile.
ἀνεῳγότα : participio perfetto da ἀνοίγω. Il perfetto (riferito a ciò che i discepoli vedranno al futuro) indica che vi sarà un momento in cui il cielo sarà perfettamente aperto (completamento dell’azione), e la trascendenza divina resa pienamente accessibile (persistenza dei suoi effetti).

ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου
45 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ
ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ ῥαββί σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ

Martedì 6 gennaio 2008 - Epifania del Signore

ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα

ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί

Comments

Grazie mille... Buon Natale,

Grazie mille...
Buon Natale, Buona fine e Buon Principio di 2009

Opzioni visualizzazione commenti

Seleziona il tuo modo preferito per visualizzare i commenti e premi "Salva impostazioni" per attivare i cambiamenti.